Persondata

Her på siden finder du alle vores informationer

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Junge Byg A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Junge Byg A/S
Industrikrogen 1 Filskov
7200 Grindsted
CVR-nr.: 26 17 95 99
Telefon: 75 34 83 70
Mail: kontakt@jungebyg.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Administration og vedligeholdelse af kundeforhold
  • Fakturering
  • Tilbudsgivning
  • Eventuelle informationsskrivelser og markedsføring

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Junge Byg A/S behandler personoplysninger med det formål at opfylde kontrakter, aftaler m.v. og behandler kun almindelige personoplysninger. Behandlingen sker dels iht. databeskyttelsesforordningens kapitel 2, artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er forbedring af vores services, tjenester og teknologier.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
  • Ordredetaljer / Projekt- og byggesagsoplysninger
  • Bankoplysninger
  • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig
  • Junge Byg A/S behandler ikke nødvendigvis alle ovennævnte oplysninger om dig

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Junge Byg A/S vil som udgangspunkt ikke videregive dine data til tredjemand. Junge Byg A/S vil dog videregive oplysninger om dig i det omfang, Junge Byg A/S er forpligtet til det. Dette kan f.eks. være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger, revision el. lignende.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til,
afsluttes.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10. Cookie

Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside.

En cookie er en funktion, der husker eller registrere en handling. I vores tilfælde, husker vores cookie hvilken side du har besøgt, anonymt. Formålet er at se, hvilke af vores sider der besøges mest, og hvordan trafikken hos os internt bevæger sig. Denne information bruger vi til at forbedre vores hjemmeside og gøre brugervenligheden endnu bedre.

Cookies gemmes i din browser, og kan altid ryddes. Du kan også vælge ikke at spore dine besøgsmønstre, selvom det er anonymt.

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.